The Current Situation of Vietnam Education
Social Sciences
Volume 2, Issue 6, December 2013, Pages: 168-178
Received: Aug. 22, 2013; Published: Oct. 20, 2013
Views 3479      Downloads 512
Authors
Phu Hop Mai, College of public management, Hunan Normal University, Changsha, China; School of Political Science, Can Tho University, Vietnam
Jun Wu Yang, College of public management, Hunan Normal University, Changsha, China
Article Tools
PDF
Follow on us
Abstract
In Vietnam, the workforce is in the "gold" period, it will be the implementing motivations of the strategy socio-economic development. However, with methods of education for so long which do not fit the requirements of the new era, is producing passive "people" who is good at theory but bad at practice. School violence has still occurred; activities of tutors are rampant; the situation of abuse of collection, study, exams are still heavy; negative still exists, living standard of teachers is still difficult. The author’s attempt in the paper is to present the achievements and limitations of Practical education policy of Vietnam today. Documents used by the agency's functionality Vietnam and international announced. Through analysis and synthesis authors propose methods intended to correct the weaknesses.
Keywords
Vietnam, Education, Crisis
To cite this article
Phu Hop Mai, Jun Wu Yang, The Current Situation of Vietnam Education, Social Sciences. Vol. 2, No. 6, 2013, pp. 168-178. doi: 10.11648/j.ss.20130206.11
References
[1]
Phạm, V. L. 2011. Về một số vấn đề nổi cộm trong giáo dục - đào tạo hiện nay. Báo cáo tại kỳ hợp Quốc hội Việt Nam.
[2]
Viet Nam. 2010. General statistics office.
[3]
World Development Indicators. 2005. Participation in education.
[4]
UNFPA. 2011. Báo cáo tình trạng dân số thế giới năm 2011, Hà Nội-Việt Nam.
[5]
Đảng cộng sản Việt Nam. 2013. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Hà Nội, pp. 253.
[6]
Văn, N. C. 2013. Đổi mới giáo dục - Kỳ vọng vào năm con rắn. http://www.giaoduc.edu.vn/news/van-de-su-kien-665/doi-moi-giao-duc-ky-vong-vao-nam-con-ran-202847.aspx.
[7]
Lê, V. C. 2013.Tạp Chí Cộng Sản. Một số ý kiến về đổi mới chính sách giáo dục và đào tạo đội ngũ trí thức.
[8]
Thomas J. Vallely and Ben Wilkinson. 2008. Vietnamese higher education crisis and response. Memorandum Higher Education Task Force, Page 2- 11.
[9]
http://scimagojr.com/countryrank.php
[10]
Thomson reuters. 2013. Aisa Univer sity rankings 2013 top 100. http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2012-13/world-ranking/region/asia.
[11]
Phạm, B. S. 2012. Đóng góp ý kiến cho luật Khoa học công nghệ sửa đổi. Hà Nội-Viet Nam.
[12]
Việt Nam. 2013. General statistics office.
[13]
Phạm, M, H. 2012. Thất vọng và kỳ vọng vào giáo dục Việt Nam. Báo Giáo dục Việt Nam.
[14]
Xuân, T. 2013. Giáo dục và "vòng xoáy" của thương mại hóa. Pháp Luật Và đời sống. http://phapluatxahoi.vn/2013041009563214p1001c1051/giao-duc-va-vong-xoay-cua-thuong-mai-hoa.htm.
[15]
Nguyễn, X. P. 2013. Bài phát biểu tại cuộc họp thứ nhất Ban chỉ đạo Đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức. Hà Nội-Viêt Nam.
[16]
Bộ Giáo dục và Đào tạo, 20/05/2013. Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng.
[17]
Nguyễn, L. D. 2008. Những vấn đề cấp bách đối với nông nghiệp nước ta. Vietsciences.
[18]
Bộ giáo dục và đào tạo. Báo cáo 14/2/2012.
[19]
Báo, X. L. 2013. Khối C thất sủng: điều tất yếu. http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=609686.
[20]
Nguyễn, K. S. 2012. Khoa học xã hội & Nhân văn: Từ thực tiễn xã hội đến giáo dục đại học. Đại Học Quốc gia Hà Nội, 256, p7.
[21]
Đan, T. 2011. Sinh viên trước thách thức làm việc trái ngành. Giáo dục và thời đại. http://www.gdtd.vn/channel/2762/201111/Sinh-vien-truoc-thach-thuc-lam-viec-trai-nganh-1955168/02/11/2011.
[22]
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Số: 133/BC-LĐTBXH. 15/12/2009. Thực trạng cung - cầu lao động và những giải pháp.
[23]
Mạnh, M. 2010. Sinh viên ngoại tỉnh: Quyết tâm bám trụ chốn đô thị. http://www.vietnamplus.vn/Home/Sinh-vien-ngoai-tinh-Quyet-tam-bam-tru-chon-do-thi/20107/54183.vnplus
[24]
Lê, P. P. L. 2013. Truyền lửa cho thế hệ trẻ ngay từ gốc. Sài Gòn Giải Phóng.
ADDRESS
Science Publishing Group
1 Rockefeller Plaza,
10th and 11th Floors,
New York, NY 10020
U.S.A.
Tel: (001)347-983-5186