Use of Outsourcing in Practice of Slovak Companies
International Journal of Economics, Finance and Management Sciences
Volume 1, Issue 1, February 2013, Pages: 43-53
Received: Dec. 18, 2012; Published: Feb. 20, 2013
Views 3368      Downloads 219
Authors
Lucia Badáňová, University of Economics in Bratislava, Faculty of business management, Department of management, Dolnozemská cesta 1/b, Slovakia
Elena Thomasová, University of Economics in Bratislava, Faculty of business management, Department of management, Dolnozemská cesta 1/b, Slovakia
Article Tools
PDF
Follow on us
Abstract
The article shows the view of outsourcing in Slovak conditions in years 2009-2010. Authors would like to present their results of the research made in Slovak companies follow the domestic and foreign point of view to outsourcing
Keywords
Outsourcing, Supplier, Core Business, Resources
To cite this article
Lucia Badáňová, Elena Thomasová, Use of Outsourcing in Practice of Slovak Companies, International Journal of Economics, Finance and Management Sciences. Vol. 1, No. 1, 2013, pp. 43-53. doi: 10.11648/j.ijefm.20130101.16
References
[1]
BADÁŇOVÁ, L. 2012. Využívanie outsourcingu podni-kových procesov praxi. Doktorandská dizertačná práca. 2012. Školiteľ: doc. Ing. Elena Thomasová, PhD. Katedra manažmentu, Fakulta podnikového manažmentu Ekono-mickej univerzity v Bratislave. 120 s., 2012.
[2]
BROWN D. – WILSON S. 2005. The Black Book Of Out-sourcing, How to manage the changes, challenges and op-portunities. New Jersey : John Wiley and Sons, Inc. 2005. 20s. ISBN 13 978-0–471–71889–5.
[3]
BRUCKNER, T. – VOŘÍŠEK, J. 1998. Outsourcing a jeho aplikace při řízení informačního systému podniku. Praha : Ekopress, 1998. s. 119. ISBN 80-86119-07-6.
[4]
CANIGLIA, J. – RAMACHANDRAN, K. – KHANNA, V. 2006. Business process outsourcing. (Online).(cit. 28.2.2012) dostupné na: http://www.freepatentsonline.com/y2006/0004596.html
[5]
COHEN, L. – YOUNG, A. 2006. Multisourcing:moving beyond outsourcing to achieve growth and agility. USA: Gartner, 2006. 4s. ISBN 1-59139-797-9.
[6]
ČERNÁ, L., – MATEJKO, P. – FRANEK, P. 2010. Poskytovanie logistických služieb v podniku – outsourcing. In Železničná doprava a logistika, Žilina, číslo 1, rok 2010, ročník VI. ISSN 1336-7943, s.51.
[7]
DIY in Germany.Economist, 3/2/96, Vol. 338 Issue 7955, p60-60.
[8]
DVOŘÁČEK, J. – TYLL, L. 2010. Outsourcing a offshor-ing podnikatelských činností. Praha : C.H.Beck.. 2010. 27s. ISBN 978-80-7400-010-2.
[9]
HALVEY, J.K. – MELBY, B.M. 2007. Business process outsourcing: process, strategies and contracts. New Jersey : John Wiley and sons, 2007. 583s. ISBN 978-0-470-04483-4.
[10]
HUČKA, M. – KISLINGEROVÁ, E. – MALÝ, M. a kol. 2011. Vývojové tendence veľkých podniků. Podniky v 21. století. Praha: C.H.Beck, 2011. 275s. ISBN 978-80-7400-198-7.
[11]
KAKABADSE, A. – KAKABADSE, N. 2002. Trends in Outsourcing: Contrasting USA and Europe, In European Management Journal. ISSN: 0263-2373, 2002, Vol. 20, No. 2, pp. 189–198.
[12]
MAJTÁN, M. a ko. 2009. Manažment. Bratislava: SPRINT, 2009. 84s. ISBN 978-89393-07-7.
[13]
MILECOVÁ, M. 2009. Ako udržať riziko z outsourcingu pod kontrolou, In eZisk. 2009, č. 6, ISSN 1337-9151,s.36-38.MORAVČÍK, T. 2009. Pevné miesto outsourcingu v lo-gistike. In Logistika : měsíčníkvydavatelství Ekonomia. Praha : Economia, 2009. ISSN 1211-0957, únor 2009, roč. 15, č.2, s. 26-28.
[14]
MILECOVÁ, M. 2009. Outsourcing:Rozhodovanie o vyčlenení podnikovej aktivity a riadenie outsourcingového projektu. Doktorandská dizertačná práca. 2009. Školiteľ: prof. Ing. Miroslav Grznár, DrSc., Katedra manažmentu. Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. 150 s., 2009.
[15]
MÚČKA, F. 2009. Outsourcing vychádza z módy. In eTrend. 2009. (cit. 25.6.2010) http://podnikanie.etrend.sk/podnikanie-riadenie/outsourcing-vychadza-z-mody.html
[16]
PRICEWATERHOUSECOOPERS.2010. Outsourcing comes of age: The rise of collaborating partnering. (online). (cit.15.1.2011)Dostupné na: http://www.pwc.com/gx/en/consultingservices/pdfs/outsourcingcomesofage.pdf
[17]
RYDVALOVÁ, P. – RYDVAL, J. 2007. Outsourcing ve firmě. Brno : Computer Press,a.s. 2007. 119s. ISBN 978-80-251-1807-8.
[18]
SELVIARIDIS, K. – SPRING,M. – PROFILLIDIS,V. – BOTZORIS,G. 2008. Benefits, Risks, Selection, Criteria and Success Factors for Third-Party Logistics Services, In Maritime Economics&Logistics. Rotterdam. doi:10.1057/mel.2008.12, Dec 2008. Vol. 10, Iss. 4; p. 380.
[19]
SLÁVIK, Š. 200. Strategický manažment. Bratislava: SPRINT, 2005. 228s. ISBN 978-80-89393-08-4.
[20]
STRENITZEROVÁ, M. 2007. Outsourcing v riadení ľudských zdrojov – áno či nie?. In Elektronický časopis Katedry spojov Pošta, Telekomunikácie a Elektronický ob-chod. ISSN 1336 8281, Ročník II/2007, s.48-55.
[21]
THOMASOVÁ, E. 2010. Organizovanie. Bratislava: Ekonóm. 2010. 186s. ISBN 978-80-225-2914-3. Top 10 Reasons Companies Outsource. (cit. 20.1.2012), dostupné na: http://www.outsourcing.com/content.asp?page=01b/articles/intelligence/oi_top_ten_survey.html
[22]
Riadenie outsourcingového rizika. (cit. 22.3.2012) dostupné na: http://outsourcing.infoweby.sk/zdielanie-rizik/riadenie-outsourcingoveho-rizika.
ADDRESS
Science Publishing Group
1 Rockefeller Plaza,
10th and 11th Floors,
New York, NY 10020
U.S.A.
Tel: (001)347-983-5186