Personal Information
Marcela Verešová

Department of Educational and School Psychology, Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia, Slovakia

Marcela Verešová
Educations
From 9/1989 to 6/1994, Master Degrre: Educational Psychology and Biology , Slocakia
From 11/1996 to 5/2001, Doctorate (PhD.): Educational psychology , Slovakia
From 10/2001 to 5/2002, Rigorosa examina: Educational psychology , Slovakia
From 11/2004 to 8/2005, Habilitation (doc.): Educational psychology , Slovakia
Work Experiences
From 10/1994 to 11/2002, College lecturer of Psychology , Department of Psychology, Faculty of Education, Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia
From 11/2002 to 6/2005, College lecturer of Psychology and Vice-head of Department , Department of Psychological Sciences, Faculty of Social Sciences and Health Care, Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia
From 5/2005 to 7/2007, Vice-dean for Education , Faculty of Social Sciences and Health Care, Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia
From 7/2005 to 11/2008, assoc. professor - Psychology , Department of Applied Psychology, Faculty of Social Sciences and Health Care, Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia
From 8/2008 to onwards, assoc. professor - Educational Psychology , Department of Pedagogical and School Psychology, Faculty of Education, Constantine the Philosopher University, Slovakia
From 7/2010 to onwards, Vice Rector of Lifelong Learning , Constantine the Philosopher University, Slovakia
Projects
From 2010 to 2013, 511491-LLP-2010-CZ-KA1_KA1SCR Identifying barriers in promoting European Standards and Guidelines for Quality Assurance at institutional level , The project aims to fill in this gap in theoretical and empirical knowledge and to identify barriers to the ESG Part 1 implementation, and, based on that, to provide recommendations to modification of this document. The research will be done will be done on a sample of 28 HEIs in 7 European countries (CZ, GB, LV, PT, PL, SK, NL). In concrete terms, the objectives of the project are as follows: a) description of policy practise at institutional level; b) identification of barriers of the ESG Part 1 implementation at institutional level in the following domains: access, student participation, institutional governance and management, employers including private sector, teaching staff, information systems, quality and secondary education; c) comparison of similarities and differences in the ESG Part 1 implementation; d) analysis of the impact of the ESG Part 1 implementation on secondary education; e) formulation of recommendations on ESG Part 1 modification, including the pert
From 2011 to 2013, APVV SK-CZ-0109-11 Psychodidaktické poňatie kurikulárneho a mediačného kontextu edukácie (Psycho-didactic concept of curricular and mediation aspects of education)
From 2011 to 2013, 2011-1-SK1-LEO05-02877 Increasing quality of FET educational and certification system
From 2005 to 2007, VEGA 1/2516/2005 Proces učenia sa v skupine z perspektívy rôznych prístupov (The process of learning in a social group from the perspective of different psychology approaches) , the deputy of leader of project
From 2009 to 2011, VEGA 1/0541/09 Interakčné stratégie detí v kontexte empatie a kognícií z hľadiska teórie mysle (Interaction strategies of children in the context of empathy and cognitions in terms of theory of mind) , leader of project
From 2012 to 2014, KEGA 049UKF/-4/2012 ZENIT - vzdelávací program na podporu výchovy charakteru (ZENIT - an educational program for promoting character education) , the deputy of leader of project
From 2013 to 2015, ESF ITMS 26120130028 Zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania seniorov na Univerzite tretieho veku pri UKF v Nitre (Improving the quality of further education of seniors at the University of the Third Age at CPU Nitra) , leader of project
From 2001 to 2003, VEGA 2/1161/01 Štýly učenia a efektívnosť edukácie (Learning styles and effectiveness of education)
Speciality
Social Psychology
Educational psychology
Health Psychology
Management of Education
Lifelong Learning
Book
Poliaková, E.- Verešová, M.- Sollárová, E.- Popelková, M. 2000. Pedagogické a psychologické otázky výchovy k drogovej prevencii. - Nitra : UKF, 2000. - 234 s. - ISBN 80-8050-383-4.
Verešová, M. 2004. Mediátory užívania drog : cesta k efektívnej prevencii drogových závislostí. - Nitra : UKF, 2004. - 394 s. - ISBN 80-8050-767-8.
Verešová, M. - Žilová,R.- Vozár, L. 2012. Kvalita vzdelávania na UKF v Nitre: monitoring a vyhodnotenie implementácie európskych noriem a smerníc (ESG). - Nitra : UKF, 2012. - 156. - ISBN 978-80-558-0175-9.
Verešová, M. - Čerešník, M. 2013. Výsledky vzdelávania a ich implementácia do študijných programov. Nitra : UKF, 2013. - 94 s. - ISBN 978-80-558-0247-3.
Verešová, M. a kol 2014. Indikátory kvality ďalšieho vzdelávania. Nitra : UKF, 2014. - 76 s. - ISBN 978-80-558-0691-4.
Verešová, M. a kol. 2014. Zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania seniorov na univerzite tretieho veku. Nitra : UKF, 2014. - 131 s. - ISBN 978-80-558-0690-7.
Verešová, M. 2013. Výsledky vzdelávania v kontexte individuálnych osobitostí edukanta. 2013 In. Jana Duchovičová a kolPsychodidaktické pojetí kurikulárního a mediačného kontextu edukace. - 1. vyd. - Ústí nad Labem : UJEP, 2013. - ISBN 978-80-7414-658-9, p. 133-160
Popelková,M.- Verešová, M. 1999. Možnosti ovplyvňovania drogových postojov. In. ONDREJKOVIĆ, P.Protidrogová výchova. - Nitra : UKF, 1999. - ISBN 80-224-0553-1, S. 25-50.
Verešová, M. 2004. Postojové škály. Východiská k výskumu a meraniu postojov. Bratislava : Ikar, 2004. - ISBN 80-551-0765-3. In. Kollárik, T.. - Sollárová, Eva. a kol.Metódy sociálnopsychologického výskumu, (2004), s.25-52
Verešová, M. 2011. Psychosociálne a vývinové kontexty multidimenzionálneho systému empatie ; recenzent: Emil Komárik, Andrej Mentel, 2011. In. Chápanie duševných stavov v kontexte kognitívneho vývinu. Bratislava : SAV, 2011. - ISBN 978-80-88910-32-9, S. 147-175
Verešová,M. - Žilová, R. 2013. Monitoring vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre ; recenzent: Peter Plavčan, Helena Šebková, 2013. In. Zabezpečovanie kvality vzdelávania na vysokých školách. - Nitra : UKF, 2013. - ISBN 978-3-16-148410-0, s. 59-90.
Journal Articles
Verešová, M. 2007. Aplikácia na človeka zameraného prístupu (PCA) vo vzťahu sestra-pacient, 2007. In. Kontakt. - ISSN 1212-4117, Roč. IX, č. 2 (2007), s. 213-216.
Verešová,M. - Malá, D. 2012. Stress, Proactive Coping and Self- Efficacy of Teachers, 2012. I Procedia - Social and Behavioral Sciences. - ISSN 1877-0428, Vol. 55, no. 1 (2012), p. 294-300.
Verešová, M. - Čerešník, M. - Malá, D. 2013. Differences in Life Satisfaction in Relation to Sense of Coherence of Future Teachers, 2013. Journal of Modern Education Review. - ISSN 2155-7993, Vol. 3, no. 11 (2013), p. 839-851.
Malá, D. - Verešová, M. 2013. Objectivity of Learning Performance Evaluation Evaluated by School Age Pupils as an Assumption of Achievement Motivation and School A Success, 2013. In. Procedia - Social and Behavioral Sciences - ISSN 1877-0428, Vol. 106 (2013), online, p. 1958-1965.
Verešová, M. 2013. Postoj k drogám ako psychosociálny mediátor užívania drog: kontexty efektívnej prevencie, Prevence. - ISSN 1214-8717, Roč. 10, č. 9 (2013), s. 9-11.
Verešová, M. 2013. Procrastination, Stress and Coping among Primary School Teachers, 2013. Procedia - Social and Behavioral Sciences - ISSN 1877-0428, Vol. 106, no. 83 (2013) online, p. 2131-2138.
Verešová, M. 2015. Learning Strategy, Personality Traits and Academic Achievement of University Students, 2015. DOI 10.1016/j.sbspro.2015.01.1021. Procedia - Social and Behavioral Sciences - ISSN 1877-0428, Vol. 174 (2015), p. 3473-3478.
Čerešník, M.- Malá, D.- Verešová, M. 2014. Potreby frekventantov ďalšieho vzdelávania na univerzite tretieho veku a ich saturácia, 2014. In. Andragogická revue : česko-slovenský vědecký časopis zaměřený na teorii vzdělávání dospelých, andragogiku a rozvoj lidských zdrojů. - ISSN 1804-1698, Roč. 6, č. 2 (2014), s. 54-62.
Verešová, M. 1999. Informovanosť mládeže o drogových závislostiach a jej postoje z aspektu primárnej prevencie, 1999. - ISSN 1335-3837. In. Slovenská pedagogika, roč. 2, č. 3 (1999), s.32-36
Verešová, M. 2001. Vplyv preventívnych intervencií na zmeny postojov k drogám. - ISSN 1335-1982. . Pedagogická revue, roč. 53, č. 2 (2001), s.141-152
Verešová, M. 2003. Kvalita a účinnosť preventívnych intervencií v kontexte zmien postojov. - ISSN 1335-1109. Mládež a spoločnosť, roč. 9, č. 3 (2003), s.31-53.
Verešová, M. - Hušvétyová, J. 2005. Štýly rodinnej výchovy a rizikové správanie dievčat a chlapcov v období puberty, 2005. - ISSN 0555-5574. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, roč. 40, č. 1 (2005), s.17-29.
Ondrejkovič, P. - Verešová, M. 2005. The Teacher and the Society. - ISSN 1335-1982. Pedagogická revue, roč. 57 (2005), s.25 - 39.
Verešová, M- Sollár, T. 2005. Vplyv preventívnej intervencie na zmenu konzistentnosti postoja k drogám u budúcich pomáhajúcich pracovníkov. Sociálna práca a zdravotníctvo. - ISSN 1336-1031, Roč. 6, č. 1 (2005), s. 51-60
Hašková, A.- Pilárik, Ľ. - Verešová, M. 2013. Management Structures and HEI Quality Assurance. Technológia vzdelávania. - ISSN 1335-003X, Roč. 21, č. 2 (2013), s. 4-10.
Verešová, M. 2014. The role of learning styles and learning outcomes of university students from the aspect of learning environment in a study subject "Primary Drug Prevention", 2014. DOI 10.1016/j.sbspro.2014.01.424. - Spôsob prístupu: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814004418. In. Procedia - Social and Behavioral Sciences : Proceedings from 5th World Conference on Educational Sciences. ISSN 1877-0428, Vol. 116, no. 2 (2014), p. 1501-1508.
Verešová, M. 2015. Good Teacher Quality From The Perspective Of Learners, Teachers And Headmasters Of Primary Schools And High Schools/Secondary Grammar Schools. The Turkish Online Journal of Educational Technology. - ISSN 2146-7242, Special Issue, no. 8 (2015), online, p. 223-229.
ADDRESS
Science Publishing Group
1 Rockefeller Plaza,
10th and 11th Floors,
New York, NY 10020
U.S.A.
Tel: (001)347-983-5186